การจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ๐,ร,มส,มผ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566

Post Author: admin