การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา พร้อมด้วย นางบังอร เซ่งฮวด นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน นายบุญตา จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นำโดย นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.จันทบุรี ตราด พร้อมคณะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสอยดาววิทยา ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ที่ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ

Post Author: admin