การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้ นายบุญตา จันทร์เวียง นางสาวโสภา พุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 6 ฝ่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด “สำนักงานเขต นิเทศเปิดเทอม เสริมพลังแก่สถานศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่าง Make Powerful Moves Together” นำโดย นายพงศ์พันธ์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา สพม.จันทบุรี ตราด และนางสาวเนตรนภา ทาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสอยดาววิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

Post Author: admin