การลงนามเอกสารสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้ นางบังอร เซ่งฮวด และนางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ในการลงนามเอกสารสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โดยมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมมาลงนามเอกสารสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนักเรียนผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 64 ราย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Post Author: admin