กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER 1 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันดนตรีดนตรีโฟล์คซองของนักเรียน การแสดงเต้นและร้องเพลงโดยสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER 1 โรงเรียนสอยดาววิทยา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin