ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในรูปแบบสะสมผลการเรียน ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

Post Author: admin