โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะอาชีพชุมชน

โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะอาชีพชุมชน” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาร่วมกับ Thailand Diy Workshop Training Camp นำโดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ ดร.ประสิทธิ์ กลิ่นจำปา Managing Director Thailand Diy Workshop Training Camp นำทีมงานมาฝึกทักษะนักเรียนในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ฝึกทักษะการหล่อเรชิ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 53 คน และในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ฝึกทักษะการพิมพ์ “ซิลค์สกรีน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 53 คน

Post Author: admin