โครงการอบรมคณะกรรมการชมรม TOBE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน นายบุญตา จันทร์เวียง นางสาวโสภา พุมมา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการชมรม TOBE NUMBER ONE เพื่อพัฒนาคณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสอยดาววิทยา รุ่นที่ 11 และพิธีรับพระราชทานเข็มกลัด TO BE NUMBER ONE ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin