ทำเนียบผู้บริหาร

นางนฤมล กงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา

นางบังอร  เซ่งฮวด

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา

นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา

นายบุญตา จันทร์เวียง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา