ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสอยดาววิทยา

ประวัติโรงเรียนสอยดาววิทยา
โรงเรียนสอยดาววิทยา เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยคณะกรรมการ พ่อค้าประชาชนและชาวบ้านปะตง ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและจัดงานวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อหารายได้เป็นทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ๐๐๘ จำนวน ๑ หลัง โดยเจตนารมณ์ในการก่อตั้งคือ เพื่อให้บุตรหลานในชุมชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้านซึ่งเดิมทีให้ชื่อว่า “โรงเรียนทรายขาววิทยา” แต่ต่อมาได้ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสอยดาววิทยา” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอใหม่ คือ “อำเภอสอยดาว” ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ เป็นต้นมาจนจึงปัจจุบัน

                 ต่อมา คุณโกศล เกษมศานต์ คหบดีชาวจันทบุรี ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน ๕๐ ไร่ เพื่อให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบันและโรงเรียนได้ทำการจัดซื้อและรับบริจาคที่ดินเพิ่มอีกจำนวน  ๓ ไร่ ๒ งาน ในเวลาต่อมาทางกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งนายช่างมาสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่คุณโกศล เกษมศานต์และของโรงเรียนซึ่งในการจัดรูปที่ดินใหม่นี้ได้มีที่ดินส่วนเกินมา นายช่างสำรวจจึงรังวัดและจัดรูปที่ดินให้เป็นของโรงเรียนทั้งหมดเป็นจำนวน ๗๓ ไร่ ๗ ตารางวา

               พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.ศ.๑) จำนวน ๒ ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๑๓๗ คน ต่อมากรมสามัญศึกษา  ได้มีคำสั่งให้ นายวิศิษฐ์ สุมิตร ตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติหน้าที่และดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา ๒ เดือน และต่อมาจึงได้รับการสนับสนุนครูเพิ่มตามลำดับ

               พ.ศ.๒๕๒๗ สำนักงานโครงงานพิเศษ กรมสามัญศึกษา ได้พิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช.๒ รุ่น ๒ ) และโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ( รพช.ส. )

               พ.ศ.๒๕๓๐ โรงเรียนเปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๒ นับว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสามารถสร้างเกียรติประวัติสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสาธารณสุขได้เป็นจำนวนมาก