การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2567