ทำเนียบผู้บริหาร

 
 

นางนฤมล กงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา

นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา

นายบุญตา จันทร์เวียง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา

นางสาวโสภา พุมมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา