ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนสอยดาววิทยา เปิดสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 
โดยคณะกรรมการ พ่อค้าประชาชนและชุมชน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและจัดงานวันสงกรานต์ขึ้น 
เพื่อหารายได้เป็นทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 008 จำนวน 1 หลัง
โดยมีเจตนารมณ์ในการก่อตั้งคือ
เพื่อให้บุตรหลานในชุมชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน
ซึ่งเดิมทีให้ชื่อว่า “โรงเรียนทรายขาววิทยา” แต่ต่อมาได้ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสอยดาววิทยา”
เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอใหม่ คือ “อำเภอสอยดาว”
และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2529 เป็นต้นมาจนจึงปัจจุบัน
ต่อมา คุณโกศล เกษมศานต์ คหบดีชาวจันทบุรี ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 50 ไร่
เพื่อให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบันและโรงเรียนได้ทำการจัดซื้อและขอรับบริจาคที่ดินเพิ่มอีก
ในเวลาต่อมาทางกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ได้ส่งนายช่างมาสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่คุณโกศล เกษมศานต์และของโรงเรียนซึ่งในการ
จัดรูปที่ดินใหม่นี้มีที่ดินส่วนเกินมา นายช่างสำรวจ
จึงรังวัดและจัดรูปที่ดินให้เป็นของโรงเรียนทั้งหมดเป็นจำนวน 73 ไร่ 7 ตารางวา

พ.ศ. 2521 ได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้อง

และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 2
ห้อง มีนักเรียนจำนวน 137 คน และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายวิศิษฐ์ สุมิตร ตำแหน่งอาจารย์ 2
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

2

  พ.ศ.2527
สำนักงานโครงงานพิเศษ กรมสามัญศึกษา ได้พิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (
มพช.2 รุ่น 2 ) และโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ( รพช.ส. )
  พ.ศ.2530 โรงเรียนเปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน
มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2532 ซึ่งสามารถสร้างเกียรติประวัติและสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและส
าธารณสุขได้เป็นจำนวนมาก

สมัครสมาชิก
Forgot username  Forgot password

เมนูระบบ