เป้าหมาย (Goal)

“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  มีคุณธรรม

จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ความเป็นไทยและมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล”

สมัครสมาชิก
Forgot username  Forgot password

เมนูระบบ