การบริหารแบบ SOIDAO MODEL

  • S = Sufficiency Economics and Stakeholders

  • O = Organization

  • I = Interaction

  • D= Desired Characteristics  

  • A =Assessment   

  • O = Outcome    

 

S = Sufficiency Economics and Stakeholders

การบริหารโรงเรียนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

O = Organization

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยร่วมมือร่วมใจ และมีเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนดำเนินการในการบริหาร ประกอบด้วย ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนาคุณภาพ

I = Interaction

วัฒนธรรมองค์กรที่ มีปฏิสัมพันธ์ มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดยการประชุมแนวทาง  การทำงาน  การปรึกษาหารือ การปฏิบัติตามแผนผังการทำงานตามขั้นตอน

D= Desired Characteristics   

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

A =Assessment   

การประเมินผลการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านครู นักเรียน เพื่อนำผลไปพัฒนา  สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

O = Outcome    

ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษา  หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการประเมินผลการทำงานอย่างเป็นระบบ 

สมัครสมาชิก
Forgot username  Forgot password

เมนูระบบ